Các gói dịch vụ 

Khởi Nghiệp
1 Tr200
Tư vấn đặt tên công ty
Tư vấn vốn đăng ký
Tư vấn ngành nghề kinh doanh
Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
Nhân sổ điều lệ hoạt động công ty
Nhận đăng ký kinh doanh tại nhà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Nhận dấu tròn công ty và dấu chức danh tại nhà
Đóng phí nhà nước
Sử dụng
Gói Cơ Bản
2 Tr800
Gói
Tư vấn đặt tên công ty
Tư vấn vốn đăng ký
Tư vấn ngành nghề kinh doanh
Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
Nhân sổ điều lệ hoạt động công ty
Nhận đăng ký kinh doanh tại nhà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Nhận dấu tròn công ty và dấu chức danh tại nhà
Đóng phí nhà nước
Đăng ký chữ ký số gói 3 năm (có thiết bị token)
Nôp tờ khai thuế ban đầu
Đăng ký chức năng nộp thuế điện tử
Đăng ký chức năng bảo hiểm điện tử
Đăng ký chức năng hải quan điện tử
Khai báo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập miễn phí 6 tháng
Sử dụng