Điểm mới Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 giới thiệu một số nội dung mới tại Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền, Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

– Về nội dung hóa đơn điện tử: Bổ sung thêm chỉ tiêu Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác có liên quan (nếu có).

– Một số trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung trên hóa đơn điện tử như: Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; Hóa đơn điện tử là tem, vé, phiếu;…

– Định dạng hóa đơn điện tử: Sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML gồm 02 thành phần (thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã của cơ quan thuế)

– Về việc áp dụng hóa đơn điện tử: Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

– Các trường hợp tủi ro cao về thuế sửa dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

– Về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

– Về các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

– Về việc xử lý hóa đơn điện tử có mã/hóa đơn điện tử không có mã có sai sót.

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế.

– Về xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

– Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn.

– Về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Về hiệu lực thi hành.

– Về xử lý chuyển tiếp.

FADI thông báo và  tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và  cá nhân kinh doanh trên toàn quốc biết và thực hiện.

Xem chi tiết nội dung tại Phụ lục đính kèm theo Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *